MENU PODMIOTOWE
MENU TEMATYCZNE
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 

Podstawa prawna działania

Zakres działania

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Rejestry,ewidencje,archiwa

Zamówienia publiczne

Majątek

Informacje nieudostępnione

Sprawy

Ogłoszenia - komunikaty

Wytyczne Powódź

 


Redakcja Biuletynu
Instrukcja
Rejestr zmian
www.bip.gov.pl
Druki do pobrania
e-PINB
Liczba odwiedzin: 71733
POWIATOWEGO  INSPEKTORATU  NADZORU  BUDOWLANEGO  W  MALBORKU
WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

Art. 55 (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r.) Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na wzniesienie obiektu jest wymagane pozwolenia na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Wymagane dokumenty:
Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy,
2) oświadczenie kierownika budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
4) protokoły badań i sprawdzeń,
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
8) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót - kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis (w tym przypadku oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 a, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony)
9) oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag do użytkowania obiektu ze strony n/w organów:
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- Państwowej Straży Pożarnej.

Opłaty skarbowe:
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika oraz jego odpisu (wypisu) lub kopii,
- 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej - za pozwolenie na użytkowanie.

Zwolnienia od opłaty skarbowej:
- wydanie pozwolenia na użytkowanie w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
- wydanie pozwolenia jeżeli inwestorem jest podmiot określony w art. 7 ustwy o opłacie skarbowej,
- wydanie pozwolenia w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek klęsk żywiołowych
- złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika lub jego odpisu (wypisu) lub kopii, jeżeli pelnomocnictwo jest udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu oraz jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy.

Termin i sposób załatwienia:
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli budowy.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Malborku przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od daty doręczenia wniosku inwestora o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.
O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od daty doręczenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Malborku Pl. Słowiański 170, 82-200 Malbork (pokój nr 208) w godzinach 7:30 do 15:30.

Tryb odwoławczy:
W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może wnieść odwołanie do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku za pośrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Malborku.

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010r. z późn. zmianami)
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem art. 31
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006r.).

Druki do pobrania (.pdf):
Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy

Wersja do druku


Liczba odsłon:  13748

Treść wprowadził(a):  Kamila Krotowska, 2011-09-29 09:49:45

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2011-02-16 12:12:17